Utvärdering

Syfte

Projektet ska utvärderas på ett relevant sätt och resultatet ska finnas tillgängligt i såväl pdf-format som på den digitala resultatspridningsplattformen

Mål

– Att få kunskap om deltagarnas upplevelser och effekter av olika aktiviteter, för att få lärdom och återkoppling inför framtida kompetensutvecklingsinsatser.

– Att få underlag för input och återrapportering till projektfinansiärerna

Verktyg

– Enkäter i samband med specifika aktivteter

– Extern utvärderare för en opartisk genomlysning av utvalda aktiviteter i projektet

Resultat

– Mindre enkäter har genomförts i direkt anslutning till vissa aktiviteter för att säkerställa att deltagarna upplever att man får relevant kvalité på kompetenshöjande aktiviteter

– Enkäterna har även varit ett verktyg för återkoppling till externa konsulter

– Extern utvärdering har genomförts genom konsult. Rapporten finns att läsa här.

– Utdrag från utvärderarens slutdiskussion:

  • samtliga intervjuade lovordar projektets aktiviteter.
  • aktiviteterna har möjliggjort hjälp till självhjälp där deltagarna fått grunder och verktyg för att själva bedriva utvecklingsarbetet.
  • aktiviteterna har även lett till utökat nätverk, inspiration, nya idéer och erfarenhetsutbyte.
  • projektaktiviteterna har förflyttat medverkande företagare i ett eller flera steg i sin affärsutveckling och digitala position
  • det är av största vikt att en driftsorganisation fortsätter bedriva utvecklingsinsatser
  • kvalitetssäkring är ett viktigt led i att skapa ett mer professionellt utbud
  • det är viktigt att fortsätta organisera möten och möjliggöra för utbyten aktörer emellan
  • det samlande varumärket stärks genom gemensamma insatser vilket ger fördelar för att bearbeta såväl lokala som internationella besökare

Senast uppdaterat: 3 september 2020

download facebook instagram