Långsiktig Driftsorganisation för destinationen

Syfte

På en övergripande nivå inom projektet ska modell för en framtida driftsorganisation arbetas fram. Denna ska ligga till grund för utvecklingen av en exportmogen destination enligt VisitSwedens kriterier. Därigenom förvaltas projektets resultat och produkter för nästa steg. Arbetet ska omfatta uppdrag, verksamhetsform, rollfördelning samt långsiktig finansiering som inkluderar såväl det offentliga som aktörerna.

Mål

Destination Åsnen ska ha en förankrad plan för den långsiktiga utvecklingen i området. Planen ska vara förankrad utifrån uppdrag, huvudmannaskap och finansiering.

Verktyg

– Process i samverkan med lokala intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

– Process drivs av extern konsult tillsammans med projektledning och en strategiskt sammansatt grupp med lämplig representation för olika intressenter.

 

Resultat

– Process genomförd med extern processledare, Graffman AB.

– Uppstart med djupintervjuer av 18 personer inom näringsliv, civilsamhället, ideella föreningslivet, kommuner, Region Kronoberg, Länsstyrelsen, handelskammaren, Destination Småland

– 5 seminarier med en strategisk Organisationsgrupp, varav 2 utökade med politisk representation.

– 2 referensgruppsmöten med totalt 26 personer med en bred representation från intressenter i och kring destinationen.

– Skapande av ett Advisory Board med representanter från akademin, handelskammaren, landshövdingen, bankstiftelse samt näringsliv utanför Åsnenområdet. 1 möte har genomförts.

– Totalt har 168 deltagare (50 unika personer) varit engagerade i processen

– Arbetet har mynnat ut i en plan som arbetats fram (Ta del av hela rapporten här). Vidare har intressenterna beslutat att AB Destination Småland blir huvudman för den forsatta utvecklingen samt att Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner har fattat beslut om att vara en tydlig del av den fortsatta långsiktiga utvecklingen av Åsnenområdet. Dels genom ett aktivt engagemang, dels genom en basfinansiering. Finansieringen bygger på kommunala beslut för 2020 samt en avsiktsförklaring för det långsiktiga engagemanget. Vidare har Destination Småland fått ett utökat ägaruppdrag, som huvudman för destinationsutvecklingen i Åsnen.

– Det framtida arbetet kommer att utgå från den plan som arbetats fram. Det konkreta utvecklingsarbetet kommer att bygga på årliga handlingsplaner som beslutas i samråd med, och efter input av, företagsnätverket och kommunerna. Se bl.a. sidan 9-13 i rapporten.

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram