Detta är Åsnen

Åsnenområdet är fantastiskt på många sätt - här finns Smålands tredje största sjö, en nationalpark, 17 naturreservat, unik insjöskärgård med över 1000 öar, fruktträdsodlingar, starka kulturhistoriska värden... Listan kan göras lång och det är alla de här sakerna tillsammans som gör området unikt!

Foto: Hans Runesson

Sjön Åsnen är Smålands tredje största sjö med sina ca 15o km2. Den är grund och har ett medeldjup på 3 meter. Det som bland annat gör Åsnen speciell är dess fantastiska övärld och alla vikar. Strandlinjen är mer än 700 km, fastland och öar tillsammans och det finns ingen annan sjö i regionen med liknande karaktär. Sjön är ett av ca 50 våtmarksområden i Sverige som är skyddade av den Internationella Våtmarkskonventionen, Convention of Wetlands.

Foto: Hans Runesson

I, eller i direkt anslutning till Åsnen finns 17 naturreservat. Karaktären på dessa är skiftande, från våtmark och vattenområden till ädellövskogar och slåtterängar. Ett av reservaten, Västra Åsnens Övärld, består till större delen av vatten samt nästan 200 öar. På en del av dessa öar växer skog som inte brukats på flera hundra år. Västra Åsnens Övärld, tillsammans med ytterligare intilliggande reservat ingår i Naturvårdsverkets särskilda genomförandeplan för Nationalparker. Sydöstra delen av Åsnen är välkänt för sina fruktträdsodlingar. Främst äppelträd men även plommon och päron. Sjöns gynnsamma påverkan på klimatet ger goda förutsättningar för denna typ av odlingar. Det milda klimatet runt sjön gör att boken är vanlig i vissa områden runt Åsnen. I Åsnens nationalpark och Bjurkärr finns mycket gammal skog, cirka 250 år. Den har orörd, urskogsartad karaktär av ett slag som är mycket sällsynt i landet.

Fågellivet i Åsnen är vida känt, inte minst för sina havsörnar. Sjön är dessutom en viktig häckningsplats för Fiskgjusar i Sverige. Ur internationellt intresse har just Fiskgjusen stort attraktionsvärde. Andra arter som man finner i området är bl.a. Storlom och Storskrake.

Foto: Sofia Ernerot

Runt Åsnen finns ett antal cykelleder och genom hela Åsnen går en kanotled, Värendsleden, som har sin början i Asa i Helgasjön. Området är populärt för såväl kanotister som cyklister, fiskare, fågelskådare och människor i allmänhet som uppskattar friluftsliv och den unika naturen som erbjuds i området. Det geografiska läget ger en lättillgänglighet för bl.a. utländska besökare. Oavsett om man kommer över Öresundsbron eller med färja så är det en kort resväg till det närmaste större området med genuin skog/insjö karaktär.

Området har även starka kulturhistoriska värden. Exempel på detta är järnbruk med anor från 1600-talet, valvbroar, medeltida borgruiner och fornlämningar som härstammar från vikingatiden. I området finns spår av människors liv från stenåldern.

Destination Åsnen i korthet

  • Ca 765 km2
  • Här bor ca 8 700 personer (varav ca 4 500 är yrkesverksamma)
  • Här finns ca 800 fritidshus

Sjön Åsnen

  • Smålands tredje största sjö, 150 km2
  • Fler än 1000 öar, 10 m2 eller större
  • Åsnens nationalpark är 18,73 km2 varav 75% är vattenyta
  • Medeldjup 3 meter
  • 700 km strandlinje
  • 17 naturreservat vid, eller i direkt anslutning till, sjön

Bilden nedan visar var vår profilbild är tagen och för att du lättare ska kunna orientera dig i bilden har vi lagt in information i bilden på just den här sidan.

Senast uppdaterat: 9 mars 2022

download facebook instagram